MErkintälomake:

Artificial Intelligence Holdings Oy "Ai360" osakeanti

LIIKKEESEENLASKIJA:
Artificial Intelligence Holdings Oy (3439013-1), Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki

MERKINTÄAIKA:
1.5.2024 – 31.12.2024

MINIMIMERKINTÄ:
EUR 5.000

Yhtiökokouksemme on tehnyt osakeantivaltuutuksen ja hallituksemme osakkeiden liikkeeseenlaskupäätöksen 15.4.2024.

Voitte täyttää tietonne suoraan alla oleviin kenttiin. Merkinnässä on viisi vaihetta ja voitte seurata numeroista 1-5 aina missä vaiheessa olette. Mikäli käytätte mieluummin perinteistä merkintälomaketta, klikatkaa “Tulostettava lomake” painiketta.

MERKITSIJÄN TIEDOT
MERKINTÄMÄÄRÄ

Merkitsen Artificial Intelligence Holdings Oy:n osakkeita seuraavasti:

Merkintähinta on 0,40 euroa /osake
Minimimerkintä (eli osakeiden yhteenlaskettu hinta) on EUR 5.000, eli 12 500 osaketta, ja nimellisen merkintähinnan tulee olla tuhannella (1 000) jaollinen.

Merkintäpalkkio on 0,00 euroa/osake
Merkintähinta tulee maksaa 5 pankkipäivän kuluessa merkinnän tekemisestä ja merkintälomakkeen allekirjoittamisesta erillisten maksuohjeiden mukaisesti. Kirjalliset ohjeet lähetetään merkitsijälle heti kun Artificiel Intelligence Holdings Oy:n hallitus on hyväksynyt merkinnän. Merkinnän rekisteröinnistä kaupparekisteriin lähetetään merkitsijälle erillinen ilmoitus.
TILITIEDOT

Täyttäkää sen pankkitilinne tiedot, minne mahdolliset tulevat osingonmaksut ohjataan

Osakasrekisteriä ylläpitää Artificial Intelligence Holdings Oy siten kuin osakeyhtiölain 3 §:ssä on sanottu.
MERKINTÄÄN KÄYTETTÄVIEN VAROJEN ALKUPERÄ
YKSITYISHENKILÖ
YRITYS


TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA
Mikäli edunsaaja ei ole merkitsijä itse, tulee alle merkitä kaikkien tosiasiallisten edunsaajien nimi, henkilötunnus/syntymäaika sekä kansallisuus:
Asiakas (eli merkitsijä) vahvistaa, että hänellä on ollut käytettävissään Artificial Intelligence Holdings Oy:n perustietoasiakirja liitteineen ja että hän on lukenut ne huolellisesti.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei sijoituspäätös saa perustua pelkästään perustietoasiakirjaan. Asiakas on omalla vastuullaan ja siinä laajuudessa kuin on katsonut tarpeelliseksi sijoituksen tekemiseen, suorittanut riittävät tarkistukset sekä kaupallisen ja oikeudellisen arvioinnin liittyen Artificial Intelligence Holdings Oy:hyn.

Lähettämällä ja/tai allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen asiakas vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä sen, että sijoitukseen sisältyy aina taloudellinen riski ja että asiakas on yksin vastuussa sijoituspäätöksensä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien mahdolliset veroseuraamukset. Artificial Intelligence Holdings Oy ei ole velvollinen arvioimaan sijoituksen soveltuvuutta asiakkaalle. Artificial Intelligence Holdings Oy (tai sen neuvonantajat) ei anna mitään sitoumuksia eikä vakuutuksia, ei nimenomaisia tai implisiittisiä, liittyen sijoitukseen. Perustietoasiakirjassa tai muissa asiakirjoissa tai muutoin esitettyihin tietoihin ei tule luottaa niiden tarkkuuden tai täydellisyyden osalta.

Asiakas vakuuttaa, ettei hän ole Amerikan Yhdysvaltojen kansalainen, eikä asu Amerikan Yhdysvalloissa, tai jos asiakas on oikeushenkilö, asiakkaan kotipaikka ei ole Amerikan Yhdysvalloissa ja ettei asiakas toimi tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta.

Tähän merkintälomakkeeseen ei saa tehdä muutoksia. Tämä merkintälomake on asiakasta sitova, eikä asiakas voi peruuttaa merkintää.

Asiakas vakuuttaa ja takaa, että hänen yllä antamansa tiedot ovat oikeita ja totta. Asiakas täten valtuuttaa Artificial Intelligence Holdings Oy:n tarkistamaan asiakkaan antamat tiedot soveltuvista lähteistä, mikäli Artificial Intelligence Holdings Oy katsoo sen tarpeelliseksi.

Artificial Intelligence Holdings Oy:llä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan mikäli se ei ole ohjeiden mukainen.
MAHDOLLISET LISÄTIEDOT MERKITSIJÄÄ KOSKIEN
TÄMÄN MERKINNÄN ALLEKIRJOITUKSET KERÄTÄÄN MYÖHEMMIN